جدیدترین مطالب گالوس:

نام پادشاهان و نام های اصیل ایرانی

گالوس-نام اصیل

نام اصیل ایرانی (پسر)

اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه الف 
آپاسای: منشی شاهنشاه شاپور یکم ساسانی
آریا: نام فرمانده ارتش کورش بزرگ در جنگ کوناکزا
آریامهر: دارنده مهر – از سرداران داریوش سوم
آریانا: متعلق به نسل آریا
آریاز: راهنما و راهبر – نامی اوستایی
آریارمن: از نخستین پادشاهان ایران در ۲۶۰۰ سال پیش، نیای داریوش
آریابد: نگهبان و سردار سرزمینهای آریایی
آریاراد: پسر آریامنش پادشاه کپدوکیه
آریومهر: از سرداران داریوش سوم
آریامس: آریای بزرگ – از شاهزادگان سغد در زمان اسکندر گجستک
آریوداد: ایرانداد اوستا
آرتام: یکی از والی های شهنشاهی کوروش بزرگ
آرتین: هفتمین پادشاه ماد
آرتاباز: یکی از فرماندهان کورش بزرگ
آرتاپارت: نگهبان ویژه کوروش بزرگ
آتروپات :سردار ایرانی که والی آذربایجان بود – سردار داریوش
اَرتاریا: پسر خشایارشاه
اَرتامن: از متحدین داریوش بزرگ بر ضد مغ دروغین
اَرتاوند: فرمانده ناوگان خشیارشا
اَرتور: در کتاب ماتیکان هزاردستان از برزگان بوده است
اَرتَمَن: یکی از سرداران ماد در روزگار کوروش
اَرتَبرزین: در اوستا یعنی برترین راستی – سرداری هخامنشی
آئین: کیش، راه و روش
آئین گُشنَسب سپهبد ایرانی در نبرد با بهرام چوبینه
آتروتر:سه پسر اسفندیار
آترونوش: آذرنوش – پاکدین زرتشتی
آروکو: فرزند کوروش هخامنشی
آیوت: یکی از بهدینان زرتشتی
ائیریه: من ایران منش در روزگار ساسانی
ادیشه: نامی پهلوی – از سرداران کورش بزرگ
اَردین: راستین و بزرگوار
اَرزین: فرمانده امپراتوری ایران در حمله اسکندر گجستک
اَرسیما: نماینده داریوش سوم برای گفتگو با سکندر ملعون
اشتوکان: نامی اوستایی و رقیب زریر
اشاداد: کسی که از راستی و نیکی سود جسته است
اُمید: در پهلوی اُمیت – از نویسندگان دینکرد زرتشتیان
اُوَرَش: پسر اردشیر سوم
اُورداد: از سرداران کوروش بزرگ
ارشان: شاهزاده در نزد ایرانیان و فرزند اردشیردوم
ارشام: نام پدر بزرگ داریوش بزرگ
ارد: نام اشک سیزدهم و همچنین اندیشمند بزرگ معاصر ، ارد بزرگ
اردشیر: بنیانگذار سلسله ساسانیان – اردشیر بابکان
اردوان: نام شاهان پارتی و برادر داریوش اول
اردا: نام کشیشی در زمان ساسانیان
ارشاما: نام پدر بزرگ داریوش اول
ارشک: نام اولین پادشاه سلسله اشکانیان
آرش: نام قهرمان وطن پرست ملی ایران
آراد: نام فرشته
آرآسب : نام کورش اول
انوشیروان: نام پادشاه دادگستر ایران
انوش: جاودانه
اَفشین: نام یکی از شاهزادگان ساسانی که به بابک خرمدین خیانت کرد
آبتین: شخصیتی در شاهنامه ، پدر فریدون
اوتانا: هم پیمان داریوش اول
اشکان: شاهان سلسله اشکانیان
آرتین: نام هفتمین پادشاه ماد
آیوت: یکی از بهدینان در فروردین یشت
آرتامن: از همپیمانان داریوش بزرگ در براندازی بردیا
آترین: نام یکی از پادشاهان خوزستانی در زمان داریوش بزرگ
آرتاباز: نام فرمانده ارشد گردونه های کورش بزرگ
آرتام : نام والی فریگیه در زمان کورش بزرگ
آریاداد: برخواسته از نسل آریا ، داده شده آریایی
ارشکان: کنیه فرهاد دوم و اردوان دوم شاهنشاه اشکانی
آئیریک: نیای یازدهم زرتشت
اوراش: فرزند کوچک اردشیر شاهنشاه ایران

line galoos

اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه ب/پ/ت/ث
بابک: بابک خرمدین تندیس وطن پرستی ایرانیان
باربَد: نوازنده و رامشگر مشهور خسرو پرویز شاهنشاه ساسانی
برتهم: از سرداران نامی ایران
برسام: از سردارن یزدگرد شاهنشاه ساسانی
بیارش: کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
باتیس: ازسرداران داریوش سوم در حمله اسکندر گجستک
باوَند: از سپهبدان مازندران
بَردیا: بَردیه فرزند کوروش بزرگ
بروسا: پدر بهرام – از موبدان یزد
بَستام: برادر زن هرمز چهارم ساسانی
بهداد: نیک آفریده شده
به رَوِش: نیکترین راه – بهترین انتخاب زندگی
بکتاش: شاه خوارزم
برسام: به معنای آتش بزرگ
بامشاد: از موزیسین های دوره ساسانی
بامداد: پدر مزدک
بیارش: کی بیارش – همان آرمین شاهنامه
پاپَک: دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
پاردیک: پدربزرگ ساسان بنوشته کتیبه کعبه زرتشت
پِدرام: نبیره سام – بدرود – شادباش
پرهام: از نامهای ایران باستان – تازی شده اش ابراهیم
پِرشان: از نامهای اوستایی به معنی رزمجو
پوریا: از پهلوانان ایران زمین
پویان: جستجو کننده راستی و درستی
پاپَک: دبیر انوشه روان دادگر و بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی
تورک: پسر شیدسب پادشاه زابلستان از نوادگان جمشید شاه
تیران: پسر اردشیر سوم پادشاه اشکانی ارمنستان
تهمتن: بزرگ پیکر و دارنده اندام نیرومند
تیرداد: پادشاه ارمنستان- پادشاه اشکانی
تیگران: از سرداران نامی خشایارشاه – پادشاه ارمنستان

line galoos

اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه ج/چ/ح/خ
جهانگیر: پسر رستم ذال
جاماسب: حکیم و فیلسوف ایرانی و داماد زرتشت اسپنتمان
جویان : از شخصیت های شاهنامه
جمشید : سومین شاه پیشدادی در حدود ۶۰۰۰ سال پیش
چوبین: کنیه بهرام سپهسالار ارتش هرمزد انوشیروان ساسانی
خسرو: در اوستا به معنی نیکنام – شاهنشاه ساسانی
خشایار: شاهنشاه ایران و فرزند داریوش بزرگ

line galoos

اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه  د/ذ/ر/ز/ژ
داتام: فرمانده ایران در کاپادوکیه
داریو: نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان پایان دوران سلوکیان
دانین: از خاندان های ایرانی
دیااکو: پادشاه ماد ایرانی
دارا :نهمین پادشاه کیانی – پسر رستم – داریوش
دارمان: خسرو پرویز شاه ایران
داریوش: شاه شاهان – شاههنشاه بزرگ تاریخ ایران
دانوش: دیانوش دوانوش – دارنده جاودانگی
راتین: رادترین-با داد و دهشترین-از سرداران ارشیر دوم
رسام : نام پیکرنگار بهرام گور شاهنشاه ایران
رامین: از فرزندان کیخسرو و برادر رامی
روزبه: در پهلوی روژوه- وزیر بهرام شاهنشاه ساسانی
روشاک: از سرداران ایرانی در جنگ با اسکندر گجستک
زوپیر: هم پیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید
راتین: از سرداران اردشیر دوم – رادترین مرد
رام برزین پیشکار دربار انوشیروان دادگر
رایش: پسر زادشم
رتوشتر: برادر بزرگ اشو زرتشت
ریوشاد: نامی ایرانی
ژوپین: نام فرزند کیکاوس

line galoos

اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه س/ش/ص/ض/ط/ظ
سام: پدر بزرگ رستم
سپنتا: نامی مقدس در ایران باستان
سیاوش: فرزند کیکاوس – شخصیت اسطوره ای ایرانیان
سورنا: رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان
سپند :مهر در اوستا سپنته میتر – قاتل خشایارشا
سپهرداد: در اوستا سپیتریدات – داده خداوند
سپیتا: از درباریان آستیاگ ماد
سروش: گوش دادن به صدای وجدان – پیک ایزدی در دین بهی
سهراب: تابش سرخ – پسر زال
سیامک: پسر کی کاووس
سینا: در اوستا سَئنا – از پیروان زرتشت
سامیار: از نامهای کهن زرتشتی ایران
شاهین: سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد
شهروز: وزیر شاهنشاه شاپور
شیراک: پدر هرمزد – نگارنده کعبه زرتشت
شاه بهرام: نام زرتشتیان امروزی – نام بهرام گور
شروین: از شاهان باوندی
شهروی: چهره شاهانه – از موبدان ساسانی
شیروان: از شاهان شیروانی ایران
شیروی: از شاهان ساسانی
شهداد: داده شده از شاه
شایگان: مرد بزرگ

line galoos

اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه ع/غ/ف/ق
فرهاد: نام بسیاری از شاهان ایرانی – فرهاد عاشق شیرین
فرهود: پسر زیبا
فرامین: از پادشاهان ساسانی
فرزام: لایش و شایسته
فرزین: نامی ایرانی
فَرَه وَشی: سمبل ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است
فرورتیش: دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست
فَرَوَهَر: نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت
فریان: نام یکی از شاهان گذشته
فَربُد: به معنی راست و درست
فرمنش: اسم یکی از پادشاهان ایرانی در گرجستان

line galoos

اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه ک/گ/ل/م
کارن: فرزند کاوه ، شخصیت ایرانی در شاهنامه ، یکی از خاندانها
کیارش: دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه
کیانوش: برادر فریدون شاه پیشدادی
کیانمهر: کیامنش – کیافر – کیانزاد
کارین: از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن
کامیار: نامی ایرانی
کُردان: پسر مرزبان
کی آرمین: پسر کی قباد
کیازند: نامی ایرانی
کیانوش: برادر شاه فریدون پیشدادی
کیوان: پسر موبد سروش
کیومهر: نامی ایرانی
کیخسرو: از شاهان پیشدادی ، فرزند سیاوش ، نوه کیکاوس
کیان: ستاره
کوروش: بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان
کامبیز یا کمبوجیه یا کامبوزیا: فرزند کورش بزرگ
گالوس: نام یکی از فرماندهان ایرانی
گودرز: پسر گیو
گشتاسب:از شاهان ایران باستان
لُهراسب: پسر کیخسرو شاه کیانی
لیشام: از وطنپرستان دیلمی
مهرک: نام شاپور اول
مهرداد: فرستاده شهر از طرف فرشته مهر**پادشاه ایرانی**
مهراشک: نام ایرانی
مهرساد: نام ایرانی
مکابیز: نام ایرانی
مانی: نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد
مِهربُد: نامی از دوره هخامنشی
مهیار: نامی ایرانی
مازیار: از سرداران مادی کورش بزرگ – ماه یزد یار – همسنگر بابک
مزدک :از نام های دوران هخامنشی – آفریننده مزدا – آئین آورنده مزدکیان
مهراب: پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه
مهران: همان میتران پهلوی – از خاندان های اصیل ساسانی

line galoos

اسم ایرانی اصیل پســــــــــــــــــــــرانه ن/و/ه/ی
نیوتیش: برادر کوچک اشو زرتشت
نرسی: از شاهان ساسانی
نیما: از دانشمندان ایرانی
ورجاوند: نورانی – مقدس – دارای احترام
وَندا: امید – آرزو – سپهبد تبرستان
وَهرام : نامی پهلوی – همان بهرام
ویسپار: هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین
وارتان: یکی از شاهان ایران
هُرمُز: نام بسیاری از شاهان ایران
هومان: پسر ویسه و برادر پیران
هژیر: یکی از پهلوانان ایرانی
هیربد : روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت
هیراد: ظاهر سالم و زیبا
هیتاسب: از فرمانده هان داریوش بزرگ

گالوس-نام اصیل

نام اصیل ایرانی(دختر)

اسم ایرانی اصیل دختــــــــــــــــرانه الف
افرا: ستایش کردن
افشید: شکوه خورشید
آلیش: قابل اشتعال
نیکا: نام – رودخانه ای در ایران
الیا: نام گل
آمیتریس: نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا
آموتیا: نام دوشیزه در زمان زندیه
آناهیتا: نام فرشتگان اهورامزدا
آندیا: همسر اردشیر اول
آنیتا: نام دختران در زمان زند- به معنی پرورش گیاه
انوشا: خوشحالی و سرور و شادی
انوشک: نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
انوشه: نام زنان در زمان ساسانیان- به معنی جاوید و ابدی
آرا: آراستن و زیبا کردن
آرمیلا: نام دختران در ایران باستان
آرمیتان: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آروشا: درخشان – نورانی – باهوش
آرتا: نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند
ارنواز: شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید
آرتمیس: گوینده راستی- نام دریاسالار زن
آرتنوس: صادق – راستگو – نام دختر داریوش
آسا: نام دختر شاپور دوم ساسانی- بزرگ و علیحضرت
آتاناز: نامی ایرانی
آتنا: نامی ایرانی
آتوسا: دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار
آتوشه: نام عمه یا خاله شاپور شاه
آوید: نامی ایرانی
آویسا: آب پاک و تمیز
آیدا: همچون ماه و مهتاب
آیدان: چهره زیبا همچون ماه – آیسان
آیلا: نور ماه و مهتاب- آیناز
آذرمهر: آتش مقدس ایرانیان- آذرمینا
آذرنوش: نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران
آزیتا: نام شاهزاده – ملکه و پرنسسز در ایران
الیکا: مادر زمین – شکوفه – نام دهی در شما ایران
الیزه: نام مکانی در رودبار
المیرا: فدا کننده
اریکا: مرتبط با زمین
اِستاتیرا: همسر داریوش سوم
ایرسا: رنگین کمان
آبنوش: از زنان ویس و رامین
آپاما: دختر سپیتمن سردار ایرانی
آرتادخت: وزیر خزانه داری اردوان چهارم اشکانی
آرتیستون: دختر کورش بزرگ – زن داریوش
آرگون: شهبانوی اردشیر یکم هخامنشی
ارشانوش: از نام نامه نخعی
آذرگون: دختران در زمان اشکانی ویس و رامین
آذرمهر: آتش مهر
آرتونیس: دختر ارته باذ و خواهر برسین
آرمه ئیتی فروتنی – پاکی – نگهبان زمین
آذرمیدخت: دختر همیشه جوان – دختر خسروپرویز – زنی که شاه شد
آسیمن: نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است
آماستریس: دختر داریوش سوم
اَدرک: دختر یزدگرد سوم ساسانی
اَردویسور: فرشته آب در ایران باستان
آرته دخت: شهبانو اشکانی همسر اردوان
اَرشیت: دوست ترین – نامی از دوره هخامنشی
اَمِستریس: شهبانوی خشایارشا
اوراشی: زن پسر سیامک
آتری: به معنی آتش – از نامهای باستانی
آپامه: خوشرنگ و زیبا – دختر اردشیر دوم هخامنشی
آرتا: از نامهای باستانی
آندیا: زن اردشیر درازدست شاهنشاه هخامنشی
آریا: ناز نامی ایرانی
ارشین: از شاهدخت های هخامنشی
ارشنوش: نام نامه نخعی – نام باستانی
افروز: از نامهای پهلوی
line galoos

اسم ایرانی اصیل دختــــــــــــــــرانه ب/ پ/ت/ث
برسین: دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد
بهنوش: خوش مشرب – مطبوع – دلپذیر
بهشید: نامی ایرانی به معنی بهترین روشنایی
بیتا: زیبا و خوش چهره
بینا: دانا و بیننده
بهرو: بهشاد – بهرخ – بهتاب
پرشه: جرقه – دختر ایرانی
پروشات: همسر داریوش دوم
برسین: زن ایرانی اسکندر گجستک
پارمیس: دختر بردیا – نوه کورش بزرگ
پانته آ: شاهزاده ای که اسیر کورش بزرگ شد
پریساتیس :  همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان
پارمیس: دختر ارشد کورش بزرگ
پروشات: در اوستایی به معنی بسیار شاد
پُرشاد: خواهر داریوش سوم هخامنشی
پری ویس: دختری در ویس و رامین
پریزاد: زن داریوش دوم هخامنشی
پورچیستا: پردانش-دختر زرتشت-زن جاماسب
پردیس: باغ و بهشت – واژه پارادیز انگلیسی از همین است
پریوش: پریزاد – پریسا – پریداد – پری تن
تارا: ستاره
تناز: مادر لهراسب – دختر آرش کمانگیر
توشنامئیتی: فرشته مهر و دوستی
تیتک: از نامهای زرتشتیان امروزی
تینا: عاشق نوازش
line galoos

اسم ایرانی اصیل دختــــــــــــــــرانه ج/چ/ح/خ
جاماسبه: شهبانوی اردشیر درازدست
چیستا: فرشته دانش و خردف زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده
line galoos

اسم ایرانی اصیل دختــــــــــــــــرانه د/ذ/ر/ز/ژ
دل آسا: نامی ایرانی
درسا: همچون مروارید
ردیمه: همسر کمبوجبه – شاهزادگان هخامنشی
رکسانا:دختر داریوش دوم
داماسپیا: شهبانوی اردشیر یکم
رائیکا: پسندیده و دوست داشتنی
راتا: فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد
رادنوش: بانوی شهرین
زرشام: دختری از خاندان جمشید
رُدگون: مادر داریوش اول – پرنس در اشکانیان
رائیکا: پسندیده و دوست داشتنی
دینا: نامی ایرانی
line galoos

اسم ایرانی اصیل دختــــــــــــــــرانه  س/ش/ص/ض/ط/ظ
سپنتا: مقدس ایرانی
سپاکو: همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد
سَتوِش: ستاره باران در زبان پهلوی
سریرا: زیبا – خوش چهره
سندوس: خواهر خشایارشاه
سی سی کام: کامروا – مادر داریوش سوم – دختر اُستان برادر اردشیر دوم
سیندخت: دختر مهراب پادشاه کابل
سپاکو: زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربیت کرد
ساینا: سیمرغ
شراره: از نام های رایج امروزی
شاهیده: پارسا – پرهیزکار
شیددخت: دختر روشنایی و نور
line galoos

اسم ایرانی اصیل دختــــــــــــــــرانه ع/غ/ف/ق
فرنو : مادر بزرگ اشو زرتشت
فرگون: نام زنان در ایران باستان
فرنوش: از نام های رایج امروزی
line galoos

اسم ایرانی اصیل دختــــــــــــــــرانه ک/گ/ل/م
کاساندان: همسر کورش بزرگ
کیانا: برخواسته از نسل کیانیان
کتایون: زن کیگشتاسب در شاهنامه
گلدیس: از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل
لبینا: نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران
لید:ا مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
مهشید- مهسان – مهسیما – مهسو- مهرشید
ملیسا: مرهم – نام زنبور عسل در یونانی
ماندان: ماندانا – مادر کورش بزرگ – همسر کمبوجیه اول
مرسده: ملکه در ایران
میترا: فرشتگان مقدس ایران باستان
ماندوی: شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان
مهدیس: از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره
مهرو : به معنی چهره ای همچون ماه
مهدخت: به معنی دختری همچون ماه
مهر آریا :  مهر دختر آریایها
مهر آئین: کیش مهر ایرانی
میرتو: از زنان شاهنشاهان هخامنشی
میترادات: دختر مهرداد پادشاه اشکانی
مهر نوش: نامهای رایج امروزی
line galoos

اسم ایرانی اصیل دختــــــــــــــــرانه  ن/و/ه/ی
نائیریکا: بانوان پارسا در دین زرتشتی
نوشید: نام مادر مانی نقاش که در دوره ساسانی خود را پیامبر نامید
ناهید: آناهیت: آناهیتا : فرشته آب
نِیشام : فرشته نگهبان آذرخش
نیسا: دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی
نازنوش: نامی ایرانی
نیسا: دختر یکی از شاهان پارتی
نیوشه: نیوشا: گوش دهنده- نوشه
نوشا: پرنس در زمان ساسانیان
ورتا: نامی پهلوی به معنی گل
وانوشه : نام گل
وستا: پردانش – دختر پاکدامن و با اصل و نسب
ویدا: در اوستایی ویستا – پر دانش و فرهنگ
ویس: معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان
ویرا: ویشکا- ویدا – ویستا
هورام :واژه ای پهلوی به معنی خوش رام – خنده رو
هما: هفتمین پادشاه کیانی – دختر کیگشتاسب
یوتاب: خواهر آریوبرزن – زنی سردار در آذرآبادگان
یاسمین: پهلوی یاسمن – نوعی گل- دختری در ویس و رامین

 

هشدار: استفاده از مطالب سایت گالوس حتی با ذکر نام گالوس مجــــــــاز نمی باشد.

مطالب مرتبط: اولین شناسنامه صادر شده در ایران  //// شناسنامه سایت گالوس

(۴۶۰)

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*